چطوری میشه یه startup شروع کرد؟

 • در آینده زندگی کنید.
 • ببینید در دنیا چه چیزی کم است.
 • یادداشت کنید.
 • یک نمونه درست کنید.
 • نمونه را به 100 نفر نشان دهید.
 • تکرار کنید.
 • یک شریک پیدا کنید.
 • کارتان را ثبت کنید.
 • بدنبال سرمایه و ساخت ورژن یک باشید.
 • کارتان را ارائه دهید.
 • کاربرانتان را دنبال کنید.
 • دوباره کارتان را ارائه دهید.
 • به 1000 کاربر برسید.
 • پیشرفت کنید.
 • موفق شوید، هر چیزی که هست!

  Businessman looking at drawings on a wall
  Businessman looking at drawings on a wall

چطوری میشه هر کاری را انجام داد.